Producenci
Statystyki
Produktów:
673
Kategorii:
181
Nowości:
0
Promocje:
0
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.RTC.WAW.PL  - PORTALU  SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

I. Informacje ogólne

Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem Internetowym lub Sprzedawcą) działający pod adresem www.rtc.waw.pl prowadzony jest przez RTC Sp. z o.o. z siedzibą w Mrokowie przy AL. Krakowska 51 C, NIP 1231018532 REGON 015707305

II. Oferta sklepu, doprowadzenie do umowy sprzedaży.

 1. Oferta prezentowana na stronie Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jest zaproszeniem do składania ofert zakupu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Chwilą zawarcia umowy jest przyjęcie przez Sprzedawcę oferty zakupu złożonej przez Klienta (osoby zainteresowanej zawarciem umowy sprzedaży). Za złożenie oferty przez Klienta przyjmuje się złożenie zamówienia w sposób określony w niniejszym regulaminie).
 3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży (stanowi element oferty składanej przez Klienta, akceptowanej przez Sprzedawcę). Informacje na temat kosztów wysyłki będą ustalane indywidualnie biorąc pod uwagę gabaryty i wagę przesyłki pod adresem e-mail: esklep@rtc.com.pl


III. Zamówienia składane przez Klienta.

 1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień na stronie sklepu, za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający odebranie złożonej oferty (zamówienia). Wiadomość ta nie stanowi jeszcze oświadczenia o przyjęciu oferty. Po weryfikacji treści złożonej oferty Klient otrzyma informację elektroniczną o przyjęciu lub nie przyjęciu przez Sprzedawcę złożonej oferty (zamówienia). Otrzymanie wiadomości elektronicznej przez Klienta o przyjęciu oferty (zamówienia) przez Sprzedawcę stanowi przyjęcie przez niego oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego; z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży jednak jest z zastrzeżeniem prawa własności dla sprzedawcy do czasu zapłaty pełnej ceny towaru.
 3. Zamiast informacji elektronicznej, o której mowa powyżej, w celu zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w inny sposób celem potwierdzenia zamówienia, danych do faktury, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia. W takim przypadku do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po dokonaniu zgodnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 4. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przekazanie samego adresu e-mail klienta do serwisu RTC w celu wysłania prośby o wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.).


IV. Płatności.

 1. Za      zamówienia dopuszcza się następujące sposoby zapłaty (zależnie od      ustalonego poziomu ryzyka): - płatność za pobraniem opłata za zamówienie      wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana listonoszowi lub kurierowi w chwili      doręczenia przesyłki,
       - płatność przelewem, przelew dokonywany jest na rachunek nr 37 1140 1010 0000 3517 0400      1007 prowadzonego dla  RTC Sp. z o.o. z siedzibą w Mrokowie przy      Al. Krakowskiej 51 C, 05-552 Wólka Kosowska (w tytule przelewu prosimy      wpisać nr zamówienia) płatność za zamówienie następuje przed rozpoczęciem      realizacji umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, a po jej zawarciu i powinna      być dokonana nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy      sprzedaży; Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze swoim      świadczeniem do chwili dokonania zapłaty przez Klienta, w przypadku      niedokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Klient      zostanie wezwany do dokonania zapłaty w terminie dodatkowym pod rygorem      odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy sprzedaży;
       - płatność w siedzibie spółki (w przypadku odbioru osobistego)
 2. W przypadku, gdy dokonana płatność za      zamówienie będzie niższa od kwoty należnej, wynikającej z zawartej umowy      sprzedaży, Sprzedawca, wstrzyma się z realizacją umowy i poinformuje      Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie przekazane zostanie do      realizacji po dokonaniu zapłaty całej umówionej ceny i kosztów przesyłki.      Zapis niniejszy dotyczy umów, w których strony umówiły się na płatność z      góry.
 3. W przypadku, gdy płatność za zamówienie      będzie wyższa od podanej w zamówieniu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje      Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr rachunku bankowego,      na który możliwy będzie zwrot powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie      zwrócona niezwłocznie po otrzymania informacji o numerze rachunku      bankowego od Klienta.


V. Terminy i sposób dostawy. Koszty wysyłki.

 1. Termin realizacji zamówienia (termin dostawy) wynosi 7 dni i liczony jest w sposób opisany poniżej.
 2. Sposób dostawy wybierany jest przez Klienta w chwili składania zamówienia.
 3. Termin dostawy liczony jest w następujący sposób:

  a) W przypadku wybrania płatności za pobraniem, od następnego dnia roboczego po dniu zawarcia umowy sprzedaży
  b) W przypadku wybrania płatności z góry (przelew) od następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaksięgowana zostanie na rachunku   bankowym Sprzedawcy wpłata umówionej ceny i kosztów przesyłki.
 4. O wysłaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail. W wiadomości o wysłaniu zamówienia, podany będzie m.in. nr przesyłki i nazwa firmy odpowiedzialnej za dostawę (Poczta Polska, Kurier).
 5. W przypadku, gdyby towar nie został dostarczony Klientowi w deklarowanym terminie dostawy, Sprzedawca prosi Klienta o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji e mailem na adres esklep@rtc.com.pl (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe).
 6. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza wystawioną dla Klienta fakturę VAT.


VI. Reklamacja - odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne

 1. Przez reklamację niniejszy regulamin rozumie procedurę, w której Klient zgłasza zastrzeżenia co do zakupionego towaru z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego towaru.
 2. Sprzedający  ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi   do  zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący  dokonał  błędnego zamówienia .
 4. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 5. W przypadku zwrotu wadliwego towaru  przesyłka  winna być wysłana do Sprzedawcy  na koszt Klienta; w przypadku uwzględnienia roszczeń Klienta poniesiony przez niego  koszt  wysyłki towaru do Sprzedawcy zostanie my zwrócony. Sprzedawca nie przyjmuje  przesyłki, gdzie koszt przesyłki  ponosi adresat przy odbiorze.
 6. W odniesieniu do  oryginalnych części producenta objętych  gwarancją   producenta   Sprzedający nie udziela gwarancji.  Kupujący może korzystać z uprawnień gwarancji  producenta.

 


VII. Zwrot towaru

 1. Sprzedawca może udzielić Klientom prawa do zwrotu części zakupionych towarów, który to zwrot nie będzie stanowił odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży. Zwrot odbędzie się na zasadzie zgodnego porozumienia stron.
 2. Towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zapakowany w sposób gwarantujący bezpieczny transport.
 3. Zwracany towar wysyłany jest przez Klienta do Sprzedawcy na koszt Klienta. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek płatnych przy odbiorze.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego towaru w przypadku niespełnienia przez Klienta warunków opisanych powyżej, w takim przypadku towar zostanie ponownie wysłany do Klienta na jego koszt lub pozostanie do odbioru w Sprzedawcy.
 5. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zwróconego towaru Klient otrzyma zwrot ceny zapłaconej za towar w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawca towaru.
 6. Sprzedawca, po przyjęciu zwrotu, wyśle do Klienta korektę faktury VAT. Termin 14 dniowy na zwrot zapłaconej ceny liczony będzie w takim przypadku od daty otrzymania przez Sprzedawcę podpisanej przez klienta korekty faktury VAT.


VIII. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia.

 1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. w szczególności zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
 2. O odmowie przyjęcia przesyłki Klient powiadomi Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail na adres esklep@rtc.com.pl
 3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą za pomocą wiadomości e-mail pod adresem esklep@rtc.com.pl
 4. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym i uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek płatnych za pobraniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem prosimy o spisanie protokołu wraz z Kurierem.


IX. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i z uwzględnieniem słusznych interesów obydwu stron.
 2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi z zastrzeżeniem iż właściwy Sąd jest dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie Sprzedawcy stanowią własność RTC Sp. z o.o.  z siedzibą w Mrokowie  przy Al. Krakowskiej 51C lub są publikowane na podstawie uzyskanych licencji i nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Sprzedawcy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2012 Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany regulaminu nie obejmują Klientów, którzy zawarli już umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. W takim przypadku obowiązuje treść regulaminu na chwilę zawarcia umowy sprzedaży.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl